ENGLISH HO STARTER – WELCOME

Topic Progress:

Hi! Nice to meet you!  Chào! Hân hạnh được biết bạn!

My name is Emma.      Tên tôi là Emma.

These are my friends.   Đây là những người bạn của tôi.
Ben, Jenny and Nick.
We have fun together.  Chúng tôi cùng có niềm vui.
Oh, that’s my dog: Peanut.    Ồ, đó là con chó của tôi: Peanut.
Oh, and that’s Sue.           Ồ, và đó là Sue.
That is Jenny’s cat.            Đó là con mèo của Jenny.
So, are you ready to have fun with us?    Vì vậy, bạn đã sẵn sàng để vui chơi với chúng tôi?
Come on let’s learn!         Nào chúng ta cùng tìm hiểu!